دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1606)

پروانه ساختمان، پایان کار و سایر امور مرتبط با شهرداری

نحوه استفاده از اراضي و ساخت و ساز در"پهنه سکونت (R)(قسمت دوم)


10: پارکينگ مورد نياز براي هر واحد مسكوني در پهنه سكونت(R) ، و براي کليه واحدهاي مسکوني هر ساختمان، حداقل يك واحد پاركينگ براي هر واحد مسكوني است، که در همان قطعه و در صورت عدم امكان تامين پاركينگ در آن قطعه، در پاركينگ هاي خارج از ملک در شعاع حداكثر ٢٥٠ متر، با اسناد تفکيکي مجاز است. تبصره : شهرداري تهران ملزم است طي سه دوره پنج ساله در كليه محلات شهر تهران، به ويژه در محلاتي كه تامين پاركينگ در قطعات مسكوني امكان پذير نيست، موجبات احداث پاركينگ هاي طبقاتي را طبق استانداردهاي لازم ه و براساس اسناد توسعه و عمران محله، فراهم نمايد. 11: احداث واحدهاي مسکوني با مساحت (زيربنا) کمتر از ٣٥ مترمربع، (سطح مفيد) با توجه به حداقل بعد خانوار و حداقل سرانه زيربناي خالص مسکوني (حدود17.5 مترمربع براي هر فرد) تا افق طرح  ١٤٠٥، مجاز نيست. 12 : در كليه پهنه هاي سكونت، به استثناي زيرپهنه هاي بافت هاي ارزشمند سبز، روستايي و تاريخي ،اعمال حداكثر تراكم ساختماني مجاز، منوط به رعايت حداقل اندازه قطعه و حداقل عرض معبر، طبق جدول شماره (1)است. 13 : ضوابط و مقررات ساخت و ساز در بافت مسكوني ارزشمند معاصر(R231)، طبق اصول و ضوابط طرح هاي مصوب پهنه هاي مذكور است. تبصره: ساخت و ساز بافت ارزشمند معاصر نارمک(R231)، طبق ضابطه وضع موجود ملاک عمل در اين محدوده است.14 : در تمامي زيرپهنه هاي سكونت عام(R1) و زيرپهنه هاي سكونت ويژه(R25و R 26)، اگر مساحت ملك كمتر ازحدنصاب اندازه قطعه و يا عرض گذر مجاور آن، كمتر از حداقل هاي جدول شماره(1) باشد، ازحداكثر تعدادطبقات مجاز ساختمان، يك طبقه با تراکم متناظر كاهش مي يابد. در مواردي كه قطعه اي هم از لحاظ حداقل اندازه و هم از لحاظ عرض گذر مجاور، كمتر از حداقل هاي جدول(1)باشد، دو طبقه از حداكثر تعداد طبقات باتراکم متناظر، كاهش مي يابد. تبصره(1): کاهش طبقات، مي بايد به گونه اي اعمال شود، که تعداد طبقات از ٣ طبقه روي پيلوت و زيرزمين کمتر نشود. تبصره (2): كاهش طبقات در زيرپهنه هاي مسکوني با تراکم کم، اعمال نمي شود. تبصره (3)  :ساخت و ساز در قطعات ريزدانه، طبق بندهاي1-15 تا 5-15 فصل دوم مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي است. تبصره ( ٤* : تقليل حداقل اندازه قطعات، در زيرپهنه هاي مسکوني ويژه( (R 26، مشتمل بر تقليل اندازه قطعه، از ١٠٠٠ به ٧٥٠ مترمربع، در زيرپهنه( (R 261 و از ١٥٠٠ به ١٠٠٠ مترمربع در زيرپهنه (R262) و از ٥٠٠٠ به ٣٠٠٠ مترمربع، در زيرپهنه (R263) است. تبصره ( ٥* : حذف قيد سقف واحدپذيري سکونت، در زيرپهنه هاي مسکوني ويژه R241)) * مصوب کميسيون ماده پنج، با لحاظ انعکاس آن به شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.   15 :شهرداري تهران، ملزم است با توجه به مصوبه طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران(ماده سه، تبصره دو) در سال اول اجراي طرح تفصيلي، در چارچوب بازنگري طرح تفصيلي جديد شهر تهران، ضمن تعيين حداقل اندازه قطعات به تفكيك مناطق در زيرپهنه هاي مسكوني با تراكم كم، نسبت به تدقيق منطقه اي اندازه حداقل قطعات و عرض معابردر ساير زيرپهنه هاي مسكوني نيز اقدام نمايد. 16 : احداث ساختمان بلندمرتبه در زيرپهنه مسکوني ويژه R263،در قطعات با حداقل مساحت ٣٠٠٠ مترمربع ، منوط به تهيه طرح سه بعدي و تاييد آن در مراجع ذيصلاح است. (الف): مرجع رسيدگي و تاييد نهايي طرح هاي توجيهي قطعات ٣٠٠٠ مترمربع و بيشتر، به پيشنهاد شهرداري منطقه، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران است. (ب): شهرداري تهران مكلف به تهيه دستورالعمل طراحي براي ساختمان هاي بلندمرتبه مسکوني، ظرف مدت يكسال، پس از ابلاغ طرح تفصيلي تهران و تصويب آن در مراجع قانوني مربوطه است. (ج): با ابلاغ طرح تفصيلي، ضوابط بلندمرتبه سازي به شيوه هرمي، ملغي است. 17 : در زيرپهنه هاي مسکوني ويژه R261 در قطعاتي با مساحت كمتر از ٣٠٠ مترمربع، حداكثر تعداد طبقات مجاز ساخت و ساز، سه طبقه، با حداكثر سطح اشغال ٥٠ درصد و در زيرپهنه هاي مسکوني ويژه R262وR263 ، درقطعاتي با مساحت كمتر از ٥٠٠ مترمربع، حداكثر تعداد طبقات مجاز ساخت و ساز، چهار طبقه با حداكثر سطح اشغال ٥٠ درصد است. 18 : شهرداري تهران، در سال اول اجراي طرح تفصيلي، ملزم به تدوين دستورالعمل تعيين نسبتهاي عرض(بر يا لبه) به طول (عمق) قطعه براي شرايط متفاوت در زيرپهنه هاي مسکوني ويژه R 26 است   19 : شهرداري تهران موظف است، ظرف مدت يک ماه، با همکاري و تاييد دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، در پهنه هاي سکونت(R)  محدودههايي را که داراي شرايط خاص هستند، شناسايي و در حد تراکم مصوب طرح جامع و يا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و يا در حد تراکم وضع موجود غالب محدوده مورد نظر، تثبيت و در نقشههاي طرح تفصيلي شهر اعمال نمايد).از جمله اراضي باغات کن، شهرک آ زادشهر در منطقه ٢٢ ، شهرک گلستان در منطقه ٤ و حريم امنيتي کاخ سعدآباد( 20 : در کليه زيرپهنه هاي مسکوني، به غير از پهنه هاي ارزشمند سبز، روستايي و تاريخي، در قطعات با مساحت بيش از ٢٠٠٠ مترمربع، احداث بناي مسکوني بلندمرتبه، با ارائه طرح توجيهي(شهرساز ي، زيست محيطي، اقتصادي و فنی) و منوط به تصويب در کميسيون ماده پنج شهر تهران است.


جدول پهنه سکونت (R)


64925138319700570977.jpg


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:38  توسط omid rasekhdoost  |