دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1606)

پروانه ساختمان، پایان کار و سایر امور مرتبط با شهرداری

نحوه استفاده از اراضي و ساخت و ساز در"پهنه سکونت (R)(قسمت اول)


١: نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل ميزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمانی) براساس جدول شماره يك اين سند بوده و لازم الاجرا است.

٢: محدوده هايي از پهنه سکونت شهر به دليل برخورداري از ارزش هاي طبيعي، تاريخي، فرهنگي، هويتي و ياموقعيت ويژه، از شرايط خاصي براي ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ويژهاي است.

3: تعداد طبقات در پهنه سكونت، هماهنگ و متناسب با تراکم ساختماني مجاز و سطح اشغال زمين است، كه در زيرپهنه هاي مسکوني عام(R1) از ٢ تا ٦ طبقه متفاوت بوده و طبق جدول شماره(1) اين سند است

4 : در زيرپهنه هاي مسكوني عام(R1) و زيرپهنه هاي مسکوني ويژه(R25وR2)، متناسب با کاهش سطح اشغال زمين، و با رعايت سقف تراكم مجاز ساختماني، افزايش طبقات، با تاييد شهرداري منطقه، مجاز است. تبصره: شهرداري تهران (معاونت شهرسازي و معماري) ملزم است، ظرف مدت سه ماه دستورالعمل نحوه اجر اي بند 4راتدوين و اعمال نمايد.

5 : در كليه زيرپهنه هاي سكونت عام به منظور ممانعت از تفكيك اراضي و املاك در قطعاتي با وسعت سه برابر حداقل اندازه قطعه، يك طبقه تشويقي با تراکم متناظر و در قطعاتي با وسعت پنج برابر حداقل اندازه قطعه، دو طبقه تشويقي با تراکم متناظر مجاز است. براي مواردي كه تعداد طبقات، ١٢ طبقه و بيشتر باشد، منوط به تهيه طرح توجيهي و تصويب در کميسيون ماده پنج، است.

6 : در زيرپهنه هاي مسکوني عام (R1)، سطح اشغال در کليه قطعات،) اعم از زيربناي مفيد و غير مفيد)، حداکثر تا 60 درصد مساحت ملک طبق سند مالکيت است. در كليه قطعات زيرپهنه هاي مذكور، که طول آنها مساوي يا بيشتر از ٢٥ متر و يا وسعت آنها ١٨٠ مترمربع و يا بيشتر باشد، پيشروي طولي تا ٢ متر ، با حفظ سطح اشغال و رعايت همجواريها و حقوق همسايگي، مجاز است. تبصره: به منظور مساعدت در تأمين پارکينگ، پيشروي طولي به ميزان يک متر، مازاد بر مقادير مذکور، بدون سقف اساسي،صرفًا در طبقه همکف، مجاز است.

7: ميزان سطح اشغال زيرزمين اول ساختمانهاي مسکوني حداکثر تا ٨٠ درصد وسعت قطعه به شرط عدم قطع درختان، مجاز است. در زيرزمين هاي دوم به پايين، در قطعات باحداقل مساحت ٢٠٠ مترمربع، ميزان سطح اشغال صرفًا جهت احداث پارکينگ و مشاعات مربوطه، تا ١٠٠ درصد قطعه با رعايت كليه جوانب فني و برا ي اراضي داراي شيب قابل توجه، با تأييد شهرداري منطقه، مجاز است. در مواردي كه سطح اشغال زيرزمين بيشتر از سطح اشغال طبقه همكف باشد، سقف زيرزمين نبايد از تراز كف اعلام شده، تجاوز نمايد.

8: محل استقرار ساختمان (تودهگذاري) در تمامي قطعات پهنه سکونت، ضمن رعايت حقوق همسايگي و رعايت حداکثر سطح اشغال و حداکثر پيشروي طولي و طبقات مجاز، صرفًا در سطح ٧٠ درصد مساحت قطعه باپيشروي از شمال در طول قطعه، مجاز است. در صورت عدم امکان استقرار بنا در جبهه شمالي زمين، نحوه استقرار ساختمان، با رعايت موارد مذكور، توسط شهرداري منطقه، تعيين ميشود.

9: در تمامي زيرپهنه هاي سکونت، تعداد طبقات مسکوني و تراکم مجاز ساختماني در جدول شماره (1)، از اولين طبقه مسکوني به بالا، محاسبه مي شود.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:32  توسط omid rasekhdoost  |